Číslo 2019-02

Číslo 2019-02

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-02
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2019-02

Druhé číslo siedmeho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií napísaných v troch rôznych jazykoch – v angličtine, ruštine a češtine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na problematiku aktuálnej právnej úpravy inštitútov konkurzu a reštrukturalizácie v právnom poriadku Poľskej republiky. Nasledujúca štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze a interpretácii teórie medziodvetvových zmlúv, a to na konkrétnom príklade aplikácie environmentálnych zmlúv. Tretia štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje právne otázky vzťahujúce sa na trestné činy nepripravenia alebo nepredloženia dokumentácie o úraze súvisiacom s výkonom práce vo svetle poľského Trestného zákonníka. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok niektorých aspektov týkajúcich sa výberu uchádzačov o zamestnanie podľa aktuálneho znenia § 30 Zákonníka práce Českej republiky. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku úpravy regulačného rámca nútenej reštrukturalizácie bánk v poľskom právnom systéme. Posledná, šiesta štúdia sa zaoberá precíznou analýzou a dôkladným objasnením inštitútov arbitrability a právomoci rozhodcov v Českej republike.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2019-02
s. 1-155 • PDF • 2133 kBŠtúdie