K pojmu dlhodobosti v rámci trestného činu nebezpečného prenasledovania

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 664 kB

Stanislav Mihálik

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 4 • strany 130-146 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje trestnému činu nebezpečného prenasledovania v zmysle § 360a Trestného zákona Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou slovenského trestného zákonodarstva s účinnosťou od 1. septembra 2011. Základný náčrt trestnoprávnej charakteristiky je v rámci príspevku doplnený o jeho ťažiskovú tému, ktorou je výklad pojmu „dlhodobosť“ v rámci trestného činu nebezpečného prenasledovania. Predložený príspevok sa venuje uvedenej téme v rovine všeobecnej, s ohľadom na názory jednotlivých autorov, a rovnako tak aj v rovine aplikačnej. Autor v príspevku využíva predovšetkým východiská doktríny a aplikačnej praxe Slovenskej republiky a Českej republiky, pričom ich podrobuje komparácii, najmä s ohľadom na prípadnú vzájomnú aplikovateľnosť prístupov. Pomerne novým prvkom je právna veta prijatá Trestným kolégiom Nejvyššího soudu České republiky R 41/2019, ktorá predstavuje na území Českej republiky akýsi prvok zavŕšenia formovania ustálenej praxe vo vzťahu k výkladu pojmu „dlhodobosť prenasledovania“.

Kľúčové slová: Trestné právo; Trestný zákon; Trestní zákoník; nebezpečné prenasledovanie; dlhodobosť; dlhodobé prenasledovanie; výklad pojmov; aplikačná prax; Najvyšší súd Slovenskej republiky; Nejvyšší soud České republiky; Slovenská republika; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/04/SEI-2019-04-Studies-Mihalik-Stanislav.pdf

Bibliografická citácia

MIHÁLIK, S. K pojmu dlhodobosti v rámci trestného činu nebezpečného prenasledovania. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 4, s. 130-146 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-04/k-pojmu-dlhodobosti-v-ramci-trestneho-cinu-nebezpecneho-prenasledovania/.