Číslo 2019-04

Číslo 2019-04

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-04
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2019-04

Štvrté číslo siedmeho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo osem samostatných vedeckých štúdií napísaných v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, ruštine, nemčine a slovenčine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na dôležitosť a aplikáciu environmentálnej právnej doktríny a súvisiacej legislatívy na príklade komparácie rozhodujúcich prípadov znečistenia pitnej vody v Spojených štátoch amerických a v Ruskej federácii. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku vzťahu väzby a pracovnoprávnych vzťahov v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky právnej úpravy profesionálneho športu v Českej republike. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok spájajúcich sa s darmi vecí určených na veno z pohľadu ich právnej úpravy v rímskom práve. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku duševného zdravia a ochrany integrity jednotlivca ako osobného práva v rámci základných ľudských práv. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo objasňuje otázku efektívnosti riešenia susedských sporov pri aplikácii nariadenia predaja bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome podľa slovenského Zákona o vlastníctve bytov. Siedma štúdia ponúka čitateľovi rozsiahly hĺbkový výklad spätý s otázkami súvisiacimi s pojmom dlhodobosť v kontexte trestného činu nebezpečného prenasledovania v rámci trestného práva Slovenskej republiky. Posledná, ôsma štúdia sa zaoberá precíznou analýzou a objasnením vplyvov nových technológií na duševné zdravie zamestnanca, osobitne z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2019-04
s. 1-181 • PDF • 2429 kBŠtúdie