Vplyv nových technológií na duševné zdravie zamestnanca

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 667 kB

Karina Divékyová

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 4 • strany 147-164 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá problematikou duševného zdravia a stresu na pracovisku. V úvode príspevku vymedzuje pojmy duševné zdravie a stres, pričom plynulo prechádza na pramene práva upravujúce tieto inštitúty. V druhej časti príspevku autorka vymedzuje skutočnosti vplývajúce na duševné zdravie zamestnancov, ktorými sú monitorovanie, kyberšikana, mobing a bossing či technostres. V tretej časti príspevku sa autorka zaoberá problematikou syndrómu vyhorenia ako následku stresu na pracovisku. Štvrtá časť príspevku je zameraná na prostriedky prevencie pred stresom na pracovisku. V záverečnej časti príspevku autorka formuluje návrhy de lege ferenda.

Kľúčové slová: Pracovné právo; duševné zdravie; stres; technostres; kyberšikana; syndróm vyhorenia; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/04/SEI-2019-04-Studies-Divekyova-Karina.pdf

Bibliografická citácia

DIVÉKYOVÁ, K. Vplyv nových technológií na duševné zdravie zamestnanca. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 4, s. 147-164 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-04/vplyv-novych-technologii-na-dusevne-zdravie-zamestnanca/.