Väzba a pracovnoprávne vzťahy

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 682 kB

Andrea Olšovská – Marek Švec

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 4 • strany 39-53 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: V rámci trvania pracovného pomeru môžu tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca vzniknúť situácie, ktoré bránia zamestnancovi dočasne vo výkone práce. S niektorými počíta slovenský Zákonník práce a počas ich existencie poskytuje zamestnancovi pracovné voľno a v stanovených prípadoch aj náhradu mzdy. Nie častým, avšak vyskytujúcim sa dôvodom neprítomnosti zamestnanca v práci je výkon väzby. Keďže slovenský Zákonník práce výslovne existenciu takejto situácie nespája s povinnosťou zamestnávateľa ospravedlniť neprítomnosť v práci, a ani ju explicitne nepovažuje za prekážku v práci na strane zamestnanca, vyskytujú sa rôzne právne názory na posúdenie takejto situácie. Predmetom príspevku je preto snaha o predstavenie možného postupu pre zamestnávateľov v prípade, ak sa ich zamestnanec ocitne vo výkone väzby.

Kľúčové slová: Pracovné právo; Zákonník práce; Trestný poriadok; absencia v práci; prekážky v práci; väzba; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/04/SEI-2019-04-Studies-Olsovska-Andrea-Svec-Marek.pdf

Bibliografická citácia

OLŠOVSKÁ, A. a M. ŠVEC. Väzba a pracovnoprávne vzťahy. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 4, s. 39-53 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-04/vazba-a-pracovnopravne-vztahy/.