Ochranná funkcia pracovného práva a aktuálne problémy vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 638 kB

Helena Barancová

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 1 • strany 47-60 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Ochranná funkcia je dominantnou funkciou pracovného práva. Má veľký význam nielen pre tvorbu a ďalší rozvoj pracovného práva, ale aj pre jeho správnu interpretáciu. Z ochrannej funkcie pracovného práva vyplýva, že zamestnávateľ má voči svojmu zamestnancovi, na rozdiel od iných odvetví súkromného práva, podstatne viac povinností. Za svoje nadštandardné sociálne postavenie v pracovnoprávnom vzťahu „platí“ zamestnanec povinnosťou subordinácie. Pracovnoprávne vzťahy sa preto nevyznačujú rovnosťou subjektov tak, ako v iných odvetviach súkromného práva. Aj princíp slobody v podobe zmluvnej slobody je v pracovnom práve podstatne viac zúžený než v iných odvetviach súkromného práva. V druhej časti príspevku autorka analyzuje praktické aktuálne problémy pracovného práva, ktoré vznikajú najmä v súvislosti so zavádzaním nových digitálnych foriem práce, a navrhuje aj spôsoby ich riešenia v legislatívnej praxi.

Kľúčové slová: Pracovné právo; ochranná funkcia; kogentnosť právnej úpravy; dispozitívnosť právnej úpravy; digitálna doba; nové technológie; ochrana slabšej strany; samostatne zárobkovo činná osoba; zamestnanec; tradičné pracovnoprávne vzťahy; flexibilná práca; definícia pojmu pracovník v práve Európskej únie; právom garantované práva zamestnancov.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/47-60

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/01/SEI-2020-01-Studies-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. Ochranná funkcia pracovného práva a aktuálne problémy vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 1, s. 47-60 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/47-60.