Číslo 2020-01

Číslo 2020-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2020-01

Prvé číslo ôsmeho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií napísaných v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na najnovšie zmeny aplikované v poľskej legislatíve upravujúcej otázky spotrebiteľského bankrotu. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku ochrannej funkcie pracovného práva a aktuálnych problémov vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa, a to osobitne z pohľadu ich slovenskej právnej úpravy. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky právnej úpravy evidencie pracovnej doby akademických pracovníkov podľa nových právnych podmienok v Českej republike. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok spájajúcich sa s pojmom pracovník na účely úpravy voľného pohybu pracovníkov Európskej únie. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku ochrany obetí v trestnom konaní, s dôrazom na detské obete sexuálne motivovaných trestných činov, a to z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky. Posledná, šiesta štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo objasňuje otázky dovolených spôsobov použitia sily či hrozby silou v podmienkach súčasného medzinárodného práva.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2020-01
s. 1-149 • PDF • 2080 kBŠtúdie