Ochrana zamestnancov pred psychosociálnymi rizikami na pracovisku

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 741 kB

Katarína Skolodová

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 2 • strany 116-135 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Psychosociálne riziká sú v súčasnosti neželanou, avšak aj napriek tomu bežnou súčasťou pracovného prostredia. Následky dlhodobého vystavenia ich vplyvu pociťuje zamestnanec, a rovnako taktiež zamestnávateľ. Autorka sa v príspevku pokúsi o identifikáciu a vymedzenie najčastejšie sa vyskytujúcich psychosociálnych rizík, a zároveň poukáže na nevyhnutnosť prevenčných opatrení, ktoré aj Európska únia a medzinárodné organizácie považujú za najlepší prostriedok ochrany duševného zdravia zamestnancov. Predmetom príspevku je tiež vymedzenie možností ochrany zamestnancov pred psychosociálnymi rizikami na pracovisku, ktoré sú upravené v právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: Pracovné právo; psychosociálne riziká; prevencia; duševné zdravie; pracovné prostredie; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-0794-367X

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/116-135

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/02/SEI-2020-02-Studies-Skolodova-Katarina.pdf

Bibliografická citácia

SKOLODOVÁ, K. Ochrana zamestnancov pred psychosociálnymi rizikami na pracovisku. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 2, s. 116-135 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/116-135.