Číslo 2020-02

Číslo 2020-02

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-02
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2020-02

Druhé číslo ôsmeho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií napísaných v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na ústavný zákaz preťahovania premlčania zodpovednosti zamestnávateľa za priestupok, zakotvený v súčasnom právnom poriadku Českej republiky. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku právnych, jazykovedných a aplikačných úskalí zrozumiteľnosti terminológie v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch v ich slovenskej právnej úprave, pričom sa ťažiskovo zameriava na pojem „odborový orgán“. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky právnej úpravy vody ako objektu verejných vzťahov z pohľadu rímskoprávneho, historického a súčasného právneho prístupu. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok spájajúcich sa s právom na azyl vo svetle migračnej krízy, a to rovnako z pohľadu jeho právnej úpravy v Slovenskej republike, ako aj jeho regulácie na území Európskej únie. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku špecifík medzinárodnej obchodnej arbitráže v Ruskej federácii, s ťažiskovým nahliadnutím do problematiky predbežných opatrení. Posledná, šiesta štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo objasňuje otázky ochrany zamestnancov pred psychosociálnymi rizikami na pracovisku v kontexte slovenského pracovného práva.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2020-02
s. 1-152 • PDF • 2140 kBŠtúdie