Právo na azyl vo svetle migračnej krízy

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 757 kB

Miriam Odlerová

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 2 • strany 72-94 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Právo na azyl je obsiahnuté v medzinárodných dokumentoch aj v práve Európskej únie. Status utečenca/azylanta má osobe zabezpečiť i ďalšie práva na území prijímajúcej krajiny. Oficiálne uznanie osoby za utečenca/azylanta je výsledkom konania pred príslušným orgánom, ktoré začína na základe vyhlásenia osoby, že žiada o udelenie azylu. Takáto žiadosť musí byť podaná na území prijímajúceho štátu, na hranici alebo v tranzitnom priestore. Utečenci však často nemajú možnosť dostať sa do bezpečnej krajiny legálne. V súčasnej situácii, kedy do krajín Európy stále smeruje veľké množstvo najmä ekonomických migrantov, tak zostávajú niektorí skutoční utečenci bez možnosti účinne žiadať o azyl.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; Európske právo; právo na azyl; prenasledovanie; Ženevský dohovor; utečenec/azylant; azylové konanie; doplnková ochrana; migračná kríza; Európska únia; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-7280-7776

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/72-94

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/02/SEI-2020-02-Studies-Odlerova-Miriam.pdf

Bibliografická citácia

ODLEROVÁ, M. Právo na azyl vo svetle migračnej krízy. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 2, s. 72-94 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/72-94.