Číslo 2020-04

Číslo 2020-04

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-04
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2020-04

Štvrté číslo ôsmeho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo päť samostatných vedeckých štúdií, ako aj jednu vedeckú esej venovanú obzvlášť zaujímavej otázke prehistórie práva, napísaných v dvoch rôznych jazykoch – v angličtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje kľúčové otázky sociálnej politiky zamestnávateľa z pohľadu nových benefitov pre zamestnancov, a to osobitne v právnom prostredí Slovenskej republiky. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a z pohľadu ukrajinského rodinného práva príkladne vysvetľuje problematiku súdnej ochrany rodinných práv osôb, a osobitne detí, a to z hľadiska právnej ochrany poskytovanej ukrajinskými súdmi, ako aj Európskym súdom pre ľudské práva. Tretia štúdia prináša veľmi komplexný a podrobný analyticko-syntetický pohľad na mimoriadne aktuálnu problematiku vzťahujúcu sa na právne aspekty zmlúv o krátkodobom prenájme, pričom platnú právnu úpravu objasňuje na základe jej porovnania vo viacerých krajinách v Európskej únii i mimo nej. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom mimoriadne podrobné a systematické vymedzenie a fundované objasnenie všetkých určujúcich právnych úprav spájajúcich sa s komplexným právnym riešením úplne novej a obzvlášť aktuálnej problematiky spätej s koronavírusovou pandémiou – pracovnoprávnych aspektov plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike, rovnako z pohľadu člena testovacieho tímu, ako aj slovenského právneho poriadku. Posledná, piata štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo objasňuje principiálne otázky vývoja a aplikácie zásady „nemo plus iuris“ v rímskom práve a súčasnom slovenskom práve. Vedecká esej, zaradená na konci čísla, sa sústreďuje vo svojom výklade na veľmi dôkladné a podrobné systematické objasnenie a zdôvodnenie otázky existencie pravekého práva, za súčasného doprovodu vedecky mimoriadne fundovaným rozborom monografie José María Ribasa Albu „Prehistória práva“.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2020-04
s. 1-138 • PDF • 2036 kBŠtúdie


Eseje