O vzťahu dvoch právnych predpisov upravujúcich vydávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Jana Žuľová – Monika Minčičová

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 650 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 1 • strany 107-121 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Skúmanie zdravotnej spôsobilosti na prácu u fyzickej osoby uchádzajúcej sa o pracovné miesto alebo u zamestnanca je pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov nesmierne dôležité a smeruje k tomu, aby mal zamestnávateľ preukázané, že osoba bude spôsobilá vykonávať dohodnutý druh práce a výkon práce neohrozí jej život ani zdravie. Je preto legitímnym záujmom zamestnávateľa, aby do pracovnoprávneho vzťahu prijal len takú osobu, ktorá je zdravotne spôsobilá na výkon dohodnutej práce, respektíve aby zadeľoval prácu len takým zamestnancom, ktorí sú na to zdravotne spôsobilí. Príspevok popisuje dvojkoľajnosť slovenskej právnej úpravy pri vydávaní lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Jeho cieľom je ponúknuť odbornej verejnosti na diskusiu výklad smerujúci ku skutočnosti, že zákon o ochrane verejného zdravia je vo veci vydávania lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu lex specialis vo vzťahu k zákonu o zdravotnej starostlivosti, a má tak pri aplikácii prednosť.

Kľúčové slová: Pracovné právo; lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu; posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu; pracovná zdravotná služba; všeobecný lekár; zamestnanec; zamestnávateľ; Slovenská republika.

Scopus Author ID: 57188835534

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-9635-4740

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-9828-5264

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/107-121

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/01/SEI-2021-01-Studies-Zulova-Jana-Mincicova-Monika.pdf

Bibliografická citácia

ŽUĽOVÁ, J. a M. MINČIČOVÁ. O vzťahu dvoch právnych predpisov upravujúcich vydávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 1, s. 107-121 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/107-121.