Číslo 2021-01

Číslo 2021-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2021-01

Prvé číslo deviateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo sedem samostatných vedeckých štúdií napísaných v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na určujúce právne ustanovenia a praktické otázky súvisiace s trestnoprávnymi konaniami podľa rumunského právneho poriadku. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku ochrany oznamovateľov v právnom poriadku Českej republiky v kontexte smernice o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Európskej únie. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky slovenskej právnej úpravy trestnej zodpovednosti členov obchodných spoločností v kontexte uplatnenia princípu ultima ratio. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok spájajúcich sa s nepriamym účinkom práva Európskej únie z pohľadu judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku koronakrízy a jej dopadu na kriminalitu v Slovenskej republike. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo objasňuje otázku vzťahu dvoch slovenských právnych predpisov upravujúcich vydávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Posledná, siedma štúdia ponúka čitateľovi rozsiahly hĺbkový výklad spätý s právnymi otázkami súvisiacimi s pojmom stáleho sídla vo forme závislého agenta vo svetle projektu „Základnej erózie a presunutia zisku“, a to osobitne vo vzťahu k poľskému právnemu poriadku.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2021-01
s. 1-157 • PDF • 3271 kBŠtúdie