Cezhraničná koordinácia v oblasti rodinných dávok

Miloš Lacko

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 786 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 2 • strany 86-113 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Využívanie slobody voľného pohybu v rámci členských štátov Európskej únie si vyžaduje zásahy aj do národných systémov sociálneho zabezpečenia, ktorých organizácia a výkon patria do výlučnej právomoci členských štátov. Za účelom plného uplatňovania predovšetkým slobody voľného pohybu osôb, osobitne osôb vykonávajúcich zárobkovú činnosť, je nevyhnutné úniovým právom zakotviť postupy na riešenie kolízií pri poskytovaní rodinných dávok. Kolízie pri poskytovaní rodinných dávok vznikajú spravidla pri presune osoby využívajúcej voľný pohyb osôb do iného členského štátu, pričom druhý rodinný príslušník (najmä druhý rodič alebo aj nezaopatrené dieťa) zostávajú v domovskom štáte alebo sa presunú do ďalšieho členského štátu. Úniová úprava v takýchto situáciách musí zaistiť migrujúcej osobe rovnaké podmienky na poskytovanie rodinných dávok, aké má priznané štátny príslušník členského štátu, v ktorom sa nachádza migrujúca osoba, teda cieľom úniovej úpravy je zaistiť rovnaké zaobchádzanie osobe využívajúcej túto slobodu práve pri takomto strete národných systémov sociálneho zabezpečenia. Predmetom príspevku je analýza koordinačnej úpravy Európskej únie určujúcej príslušný systém sociálneho zabezpečenia členského štátu Európskej únie pre poskytovanie rodinných dávok tak, aby nedochádzalo k znevýhodneniu migrujúcej osoby v postavení rodinného príslušníka pri nadobúdaní nároku a poskytovaní týchto dávok a, naopak, aby sa táto osoba nedostala ani do neodôvodnenej sociálnej výhody pri poskytovaní rodinných dávok, teda aby nenastal neodôvodnený súbeh poskytovania rodinnej dávky rovnakého účelu tomu istému rodinnému príslušníkovi.

Kľúčové slová: Právo sociálneho zabezpečenia; rodinná dávka; rodinný príslušník; pravidlá prednosti v prípade súbehu nárokov na rodinnú dávku; rozdielový doplatok; primárne určený členský štát Európskej únie na výplatu dávky; Európska únia.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8183-1820

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/2/86-113

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/02/SEI-2021-02-Studies-Lacko-Milos.pdf

Bibliografická citácia

LACKO, M. Cezhraničná koordinácia v oblasti rodinných dávok. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 2, s. 86-113 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/2/86-113.