Číslo 2021-02

Číslo 2021-02

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-02
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2021-02

Druhé číslo deviateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo päť samostatných vedeckých štúdií, ako aj jednu recenziu uznaniahodnej vedeckej publikácie, napísaných v dvoch rôznych jazykoch – v angličtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia prináša čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na určujúce právne ustanovenia a praktické otázky súvisiace s rozhodnutím zamestnávateľa o organizačnej zmene a obchodným vedením spoločnosti podľa slovenského právneho poriadku. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku kriminalizácie držby a prechovávania omamných látok podľa platného trestného práva v Poľsku. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze a komplexnému porovnaniu vybraných, obzvlášť pálčivých problémov súčasnej úpravy ukrajinského obchodného práva. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok spájajúcich sa s cezhraničnou koordináciou v oblasti rodinných dávok v právnom rámci Európskej únie, osobitne z pohľadu judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Posledná, piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku tzv. Európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a jeho uplatniteľnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky. Rubrika „Recenzie“, zaradená na konci aktuálneho čísla, ponúka zaujímavú recenziu novej jedinečnej rumunskej vedeckej publikácie zameranej na oblasť trestného práva procesného, ktorá, vzhľadom na jazyk vydania, rovnako dobre poslúži nielen rumunskej, ale aj moldavskej širokej právnej odbornej i laickej verejnosti.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2021-02
s. 1-162 • PDF • 2204 kBŠtúdie


Recenzie