Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene a obchodné vedenie spoločnosti

Helena Barancová

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 735 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 2 • strany 21-41 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene je predmetom úpravy Zákonníka práce, podľa ktorého je toto rozhodnutie hmotnoprávnym predpokladom výpovede zamestnávateľa. Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene je geneticky späté s výpoveďou ako základným právnym úkonom v pracovnom práve. V tejto rovine má rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene pre oblasť skončenia pracovného pomeru v pracovnom práve zásadný význam. Skutočnosť, že rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene priamo ovplyvňuje platnosť výpovede, súvisí tiež s ústavným právom na prácu, ako aj s ústavným právom na ochranu zamestnanca pred bezdôvodným prepúšťaním. Zákonník práce súčasne v § 63 ods. 1 písm. b) presne zakotvuje nielen formu rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene, ale aj jeho obsah, a súčasne tiež v § 9 ustanovuje osoby oprávnené konať za zamestnávateľa.

Kľúčové slová: Pracovné právo; pracovnoprávne vzťahy; obchodnoprávne vzťahy; Zákonník práce; Obchodný zákonník; Občiansky zákonník; obchodné vedenie spoločnosti; rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene; výpoveď z pracovného pomeru; neplatnosť právneho úkonu výpovede; Slovenská republika.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/2/21-41

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/02/SEI-2021-02-Studies-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene a obchodné vedenie spoločnosti. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 2, s. 21-41 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/2/21-41.