Hranice občianskoprávnej a pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu pri vykonávaní práce v digitálnych platformách

Matúš Ridzoň

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 708 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 4 • strany 89-105 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou občianskoprávnej zodpovednosti a pracovnoprávnej zodpovednosti v nadväznosti na vykonávanie práce v digitálnych platformách. Autor ponúka náhľad na predkladanú problematiku po zohľadnení všeobecných východísk fenoménu nazývaného kolaboratívna ekonomika. Kolaboratívnu ekonomiku však neposudzuje ako izolovaný jav, ale analyzuje ju vo vzťahu k polemikám, ktoré v právnych vzťahoch vytvára, a to s osobitným akcentom kladeným na povahu zodpovednostných vzťahov, ktoré v súvislosti s ňou vznikajú. Správne posúdenie povahy zodpovednostných vzťahov vznikajúcich v súvislosti s výkonom práce v digitálnych platformách má zásadný vplyv na skutočnosť, či vznikajúce vzťahy budú posudzované v intenciách Občianskeho zákonníka alebo Zákonníka práce, a tiež na skutočnosť, aké subjekty budú za škodu zodpovedať, komu budú zodpovedať a v akom rozsahu budú zodpovedať za spôsobenú škodu. Príspevok vyúsťuje do úvah o možnostiach zlepšenia aktuálnej právnej úpravy v predmetnej oblasti.

Kľúčové slová: Občianske právo; pracovné právo; kolaboratívna ekonomika; zodpovednosť; zamestnanec; pracovník; zamestnávateľ; závislá práca; subordinácia; povaha práce; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-5388-5688

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/89-105

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/04/SEI-2022-04-Studies-Ridzon-Matus.pdf

Bibliografická citácia

RIDZOŇ, M. Hranice občianskoprávnej a pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu pri vykonávaní práce v digitálnych platformách. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 4, s. 89-105 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/89-105.