Hranice občianskoprávnej a pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu pri vykonávaní práce v digitálnych platformách

Matúš Ridzoň

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 708 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 4 • strany 89-105 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou občianskoprávnej zodpovednosti a pracovnoprávnej zodpovednosti v nadväznosti na vykonávanie práce v digitálnych platformách. Autor ponúka náhľad na predkladanú problematiku po zohľadnení všeobecných východísk fenoménu nazývaného kolaboratívna ekonomika. Kolaboratívnu ekonomiku však neposudzuje ako izolovaný jav, ale analyzuje ju vo vzťahu k polemikám, ktoré v právnych vzťahoch vytvára, a to s osobitným akcentom kladeným na povahu zodpovednostných vzťahov, ktoré v súvislosti s ňou vznikajú. Správne posúdenie povahy zodpovednostných vzťahov vznikajúcich v súvislosti s výkonom práce v digitálnych platformách má zásadný vplyv na skutočnosť, či vznikajúce vzťahy budú posudzované v intenciách Občianskeho zákonníka alebo Zákonníka práce, a tiež na skutočnosť, aké subjekty budú za škodu zodpovedať, komu budú zodpovedať a v akom rozsahu budú zodpovedať za spôsobenú škodu. Príspevok vyúsťuje do úvah o možnostiach zlepšenia aktuálnej právnej úpravy v predmetnej oblasti.

Kľúčové slová: Občianske právo; pracovné právo; kolaboratívna ekonomika; zodpovednosť; zamestnanec; pracovník; zamestnávateľ; závislá práca; subordinácia; povaha práce; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-5388-5688

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/89-105

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/04/SEI-2022-04-Studies-Ridzon-Matus.pdf

Autorské právaCopyright © 2022 Matúš Ridzoň

Licencia Creative CommonsToto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliografická citácia

RIDZOŇ, M. Hranice občianskoprávnej a pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu pri vykonávaní práce v digitálnych platformách. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 4, s. 89-105 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/89-105.


Zoznam bibliografických odkazov

BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7502-253-0.

BARANCOVÁ, H. Vplyv digitalizácie pracovných procesov na základné pojmy pracovného práva. In: H. BARANCOVÁ a A. OLŠOVSKÁ, eds. Priemysel 4.0 a pracovné podmienky. 1. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 9-34. ISBN 978-80-7502-312-4.

Case of Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg [1986-07-03]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 1986, C-66/85.

Case of Franca Ninni-Orasche v. Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst [2003-11-06]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 2003, C-413/01.

Case of I. Bettray v. Staatssecretaris van Justitie [1989-05-31]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 1989, C-344/87.

Case of R. H. Kempf v. Staatssecretaris van Justitie [1986-06-03]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 1986, C-139/85.

Case of Uber B.V. and Others (Appellants) v. Aslam and Others (Respondents) [2018-12-19]. Judgement of the Supreme Court of the United Kingdom, 2018, [2018] EWCA Civ 2748.

Case of V. J. M. Raulin v. Minister van Onderwijs en Wetenschappen [1992-02-26]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 1992, C-357/89.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A European Agenda for the Collaborative Economy [2016-06-02]. COM (2016) 356 final.

DOBROVIČ, Ľ. Kolaboratívna (zdieľaná) ekonomika a jej vplyv na ochranu duševného zdravia v oblasti služieb dopravy. In: M. SANGRETOVÁ, ed. Vplyv moderných technológií na právo. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2019, s. 22-41. ISBN 978-80-8152-728-9.

DOLOBÁČ, M. a M. SEILEROVÁ. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2018. 167 s. ISBN 978-80-8152-689-3.

DOLOBÁČ, M. Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. 209 s. ISBN 978-80-8152-574-2.

KRIŽAN, V. Uber v rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva. In: H. BARANCOVÁ a A. OLŠOVSKÁ, eds. Pracovné právo v digitálnej dobe. 1. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 112-127. ISBN 978-80-7502-259-2.

MATĔJKA ŘEHOŘOVÁ, L. Průmysl 4.0 a pracovní právo – vybrané aspekty. In: H. BARANCOVÁ a A. OLŠOVSKÁ, eds. Priemysel 4.0 a pracovné podmienky. 1. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 100-112. ISBN 978-80-7502-312-4.

TIPPETT, E. Employee Classification in the United States. In: N. M. DAVIDSON, M. FINCK a J. J. INFRANCA, eds. The Cambridge Handbook of the Law of the Sharing Economy [online]. 1st ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2018, s. 291-303 [cit. 2022-11-28]. ISBN 978-1-108-25588-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/9781108255882.022.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.