Číslo 2022-04

Číslo 2022-04

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-04
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2022-04

Štvrté číslo desiateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo päť samostatných vedeckých štúdií napísaných v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na kľúčové a mimoriadne aktuálne otázky ochrany biodiverzity rastlín vo svetle súčasného medzinárodného práva. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku inštitútu pozitívnej kriminologickej predpovede ako predpokladu pre podmienečné zastavenie konania a jeho uplatňovania v poľskom trestnom práve. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze a komplexnej syntéze prínosov a dopadov novelizovanej českej právnej úpravy príspevku na bývanie v kontexte nových podmienok jeho nárokovateľnosti a rozhodovania o jeho priznaní, a to s ohľadom na najnovšiu judikatúru českých správnych súdov. V poradí ďalšia štúdia predstavuje systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok spájajúcich sa s problematikou právnej domnienky existencie pracovného pomeru v súvislosti s uplatňovaním tzv. digitálnych pracovných platforiem v pracovnom práve všeobecne, ako aj podľa platného právneho poriadku Českej republiky. Posledná, piata štúdia ponúka čitateľovi rozsiahly hĺbkový výklad spätý s právnymi otázkami súvisiacimi s hranicami občianskoprávnej zodpovednosti a pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní práce v digitálnych platformách všeobecne, ako aj podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2022-04
s. 1-122 • PDF • 1870 kBŠtúdie