Preprečevanje socialne izključenosti v povezavi z izobraževanjem

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2013-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovinčina
  • Publikované: 31. 12. 2013
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 725 kB

Nevenka Podgornik

In: Societas et iurisprudentia • 2013 • ročník 1 • číslo 1 • strany 204-223 • ISSN 1339-5467

Povzetek: Evropska skupnost vse od leta 1988 v svojih dokumentih socialno izključenost dosledno poudarja kot enega temeljnih socialnih problemov, proti katerim se morajo boriti države članice. Konec osemdesetih je Evropska komisija pričela tudi z izvajanjem tretjega akcijskega programa, poznanega kot Poverty 3 Programme (orig. Medium Term Action Programme to Foster the Economic and Social Integration of the Least Privileged Groups), in od tedaj je tudi pojem socialne izključenosti postal del uradnega besednjaka Evropske unije. Študija predstavlja pregled temeljnih strateških dokumentov, s področja preprečevanja socialne izključenosti v povezavi z izobraževanjem, pri tem pa kot posebej ranljive skupine prebivalstva izpostavljamo priseljence in njihove potomce. Izdelali smo tudi izhodišča za evalvacijo relevantnih dokumentov.

Ključne besede: Socialna izključenost; izobraževanje; evropski dokumenti; ranljive skupine prebivalstva; priseljenci; integracija; evalvacija dokumentov; Slovenija.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2013/01/SEI-2013-01-Studies-Podgornik-Nevenka.pdf

Bibliografická citácia

PODGORNIK, N. Preprečevanje socialne izključenosti v povezavi z izobraževanjem. Societas et iurisprudentia [online]. 2013, roč. 1, č. 1, s. 204-223 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2013-01/preprecevanje-socialne-izkljucenosti-v-povezavi-z-izobrazevanjem/.