Nová právna úprava agentúrnej práce v Slovenskej republike

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 728 kB

Helena Barancová

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 1 • strany 21-42 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložená štúdia sa zameriava na aktuálnu problematiku dočasnej agentúrnej práce vo vzťahu k novej platnej slovenskej legislatíve. Autorka sa vo svojom výklade osobitne sústreďuje na nasledujúce kľúčové oblasti: súčasná situácia v dočasnom agentúrnom zamestnávaní v Slovenskej republike; právna charakteristika a nový právny stav; doba trvania pracovného pomeru na určitú dobu pri dočasnom pridelení zamestnanca; maximálna dĺžka dočasného pridelenia zamestnanca, počet dočasných pridelení a právne následky nedodržania zákonných podmienok; zásada rovnakého zaobchádzania pri výkone dočasnej agentúrnej práce; agentúra dočasného zamestnávania ako exkluzívny zamestnávateľ; spoločná a nerozdielna zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy; založenie pracovného pomeru; nový výpovedný dôvod zamestnávateľa pre nadbytočnosť zamestnanca; výnimka z ponukovej povinnosti len pre agentúry dočasného zamestnávania; stravovanie zamestnancov; evidencia práce dočasne prideleného zamestnanca; zánik pracovného pomeru zo zákona; dohoda o skončení pracovného pomeru; možnosti ďalšieho kultivovania výkonu dočasnej agentúrnej práce podľa smernice 2008/104/ES; dočasná agentúrna práca a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Kľúčové slová: Dočasná agentúrna práca; vysielajúci zamestnávateľ; užívateľský zamestnávateľ; agentúrny zamestnanec; agentúrna práca a zásada rovnakého zaobchádzania; výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania; spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa a vysielajúceho zamestnávateľa; smernica 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci; zneužívanie dočasnej agentúrnej práce; judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o dočasnej agentúrnej práci; Európska únia; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/01/SEI-2015-01-Studies-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. Nová právna úprava agentúrnej práce v Slovenskej republike. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 21-42 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-01/nova-pravna-uprava-agenturnej-prace-v-slovenskej-republike/.