Vzťah majetkovej pozície a finančnej nezávislosti regionálnych samospráv v Slovenskej republike

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 926 kB

Slávka Sedláková – Zlata Vaľovská

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 1 • strany 236-255 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Pre zabezpečenie výkonu originálnych i prenesených kompetencií samosprávnych krajov je potrebná ich adekvátna majetková pozícia. Majetok vo vlastníctve samosprávnych krajov slúži na zabezpečenie verejných statkov a umožňuje aj vlastnú podnikateľskú činnosť samospráv. Podnikateľská činnosť samosprávneho kraja umožňuje podporiť rozvoj nedostatkových aktivít v regióne a skvalitňuje miestne konkurenčné prostredie, čím prispieva aj k jeho ekonomickej prosperite. Cieľom príspevku je analyzovať mieru využitia majetku regionálnych samospráv Slovenskej republiky pri získavaní doplnkových zdrojov financovania v období rokov 2008 až 2012. Výsledky potvrdzujú pozitívny vzťah medzi hodnotou neobežného majetku a príjmami z vlastníctva majetku a podnikania samosprávnych krajov Slovenskej republiky v období rokov 2008 až 2012, a preto môžeme hovoriť o pozitívnom vplyve vlastníctva majetku samosprávnych krajov na zvyšovanie miery ich samofinancovania a finančnej nezávislosti.

Kľúčové slová: Hmotný majetok; podnikateľská činnosť; výkonnosť; samosprávne kraje; finančná nezávislosť, Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/01/SEI-2015-01-Studies-Sedlakova-Slavka-Valovska-Zlata.pdf

Bibliografická citácia

SEDLÁKOVÁ, S. a Z. VAĽOVSKÁ. Vzťah majetkovej pozície a finančnej nezávislosti regionálnych samospráv v Slovenskej republike. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 1, s. 236-255 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-01/vztah-majetkovej-pozicie-a-financnej-nezavislosti-regionalnych-samosprav-v-slovenskej-republike/.