Požiadavky výkonu pracovných činností a príprava vzdelávacích aktivít

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 817 kB

Marta Matulčíková

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 4 • strany 69-87 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložená štúdia rozoberá vybrané požiadavky na výkon práce, ktoré sú základom pracovnej uplatniteľnosti, a zároveň analyzuje prípravu vzdelávania a proces učenia sa. Pre výkon práce je potrebné na jednej strane definovať súhrn kvalifikačných predpokladov, t.j. vedomostí, zručností a ďalších odborných a osobnostných predpokladov potrebných pre jej realizáciu, ale na druhej strane, ktorá vytvára určitú nadstavbu, je potrebné zamerať sa na pozorovateľné výsledky vyplývajúce zo schopností a spôsobilosti zamestnancov a manažérov. Uvedomiť si treba skutočnosť, že rovnakú úlohu, činnosť je možné vykonávať rôznymi spôsobmi a je možné dosiahnuť rôzne výsledky. Dôležité je zaoberať sa aj podrobnými popismi správania sa a spôsobmi konania pri riešení určitých situácií, za existencie množstva špecifických informácií. Systematické učenie smerujúce k získavaniu vedomostí a zručností ovplyvňuje nielen komplexný rozvoj osobnosti, ale umožňuje aj formovať postoje, prezentovať postupy a spôsoby riešenia situácií a ovplyvňovať zmeny správania sa a konania jednotlivcov. Pri návrhoch a koncipovaní vzdelávacích programov je potrebné voliť tímový prístup, kde by okrem odborníkov na vzdelávanie a metodikov vzdelávania boli prítomní tiež zástupcovia zamestnávateľských subjektov, ktorí by prezentovali vhodnosť postupov a spôsobov riešenia konkrétnych situácií zameraných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Kľúčové slová: Vzdelávanie; pracovné uplatnenie; kompetencie; výkon; predpoklady výkonu práce; prieskum; porovnávacia analýza; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/04/SEI-2015-04-Studies-Matulcikova-Marta.pdf

Bibliografická citácia

MATULČÍKOVÁ, M. Požiadavky výkonu pracovných činností a príprava vzdelávacích aktivít. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 4, s. 69-87 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-04/poziadavky-vykonu-pracovnych-cinnosti-a-priprava-vzdelavacich-aktivit/.