Ochrana zamestnanca pred prepúšťaním pri prevode zamestnávateľa z pohľadu európskeho pracovného práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 680 kB

Zuzana Štrbíková

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 2 • strany 169-181 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom Európskej únie v oblasti presadzovania pracovnoprávnej legislatívy je ochrana záujmov zamestnancov. Oblasť sociálnej politiky tvorila vždy jeden z primárnych pilierov Európskej únie a táto problematika je neustále v popredí. V priebehu niekoľkých desaťročí bol v dôsledku ekonomických zmien okrem iného prijatý aj celý rad smerníc, ktoré sa zaoberajú sociálnou ochranou zamestnancov. Medzi najvýznamnejšie sa radia smernice týkajúce sa prevodov podnikov, ktoré majú zaistiť, aby prevod podnikov nemal negatívny dopad na zamestnancov dotknutých podnikov. Zámerom príspevku je upriamiť pozornosť na oblasť ochrany zamestnancov pred prepustením z dôvodu prevodu podniku.

Kľúčové slová: Prevod podniku; ochrana zamestnancov; európske pracovné právo; Súdny dvor Európskej únie; Európska únia.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/02/SEI-2016-02-Essays-Strbikova-Zuzana.pdf

Bibliografická citácia

ŠTRBÍKOVÁ, Z. Ochrana zamestnanca pred prepúšťaním pri prevode zamestnávateľa z pohľadu európskeho pracovného práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 2, s. 169-181 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-02/ochrana-zamestnanca-pred-prepustanim-pri-prevode-zamestnavatela-z-pohladu-europskeho-pracovneho-prava/.