Ochranná funkcia pracovného práva v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch (pracovnoprávne a trestnoprávne aspekty štrajku)

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 763 kB

Andrea Olšovská – Eva Szabová

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 4 • strany 134-159 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Základnou a typickou funkciou pracovného práva je ochranná funkcia, ktorá je orientovaná najmä vo vzťahu k slabšiemu účastníkovi pracovnoprávneho vzťahu – zamestnancovi. Uvedená funkcia by mala byť však zachovaná aj vo vzťahu k zamestnávateľovi. Významnou oblasťou pôsobenia zástupcov zamestnancov, a to odborovej organizácie, je oblasť kolektívneho vyjednávania. V rámci kolektívneho vyjednávania môže dôjsť i k realizácii štrajku, ktorému bude venovaná pozornosť optikou „vyváženej ochrannej funkcie“ pracovného práva. Cieľom príspevku je skúmanie možných limitov práva na štrajk, najmä z pohľadu „zachovania existencie“ zamestnávateľa (a to najmä v prevádzkach, kde prerušenie prevádzky môže spôsobiť ekologickú haváriu či ohrozenie životov zamestnancov).

Kľúčové slová: Pracovné právo; trestné právo; štrajk; ochranná funkcia; súčinnosť odborovej organizácie; kolektívne vyjednávanie; nevyhnutné činnosti; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/04/SEI-2016-04-Studies-Olsovska-Andrea-Szabova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

OLŠOVSKÁ, A. a E. SZABOVÁ. Ochranná funkcia pracovného práva v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch (pracovnoprávne a trestnoprávne aspekty štrajku). Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 4, s. 134-159 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-04/ochranna-funkcia-pracovneho-prava-v-kolektivnych-pracovnopravnych-vztahoch-pracovnopravne-a-trestnopravne-aspekty-strajku/.