Odpovědnost za pomocníka podle § 2914 českého Občanského zákoníku

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 885 kB

Filip Melzer

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 4 • strany 43-76 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek pojednává o institutu odpovědnosti za jednání pomocníka. Tato problematika byla v dosavadní právní úpravě řešena jen velmi nedostatečně. Ani doktrína však nijak nepřispěla k rozvoji dogmatiky tohoto právního institutu. Zásadní změnu v českém právním prostředí přinesl nový Občanský zákoník, který v § 2914 ve spojení s § 1935 upravuje odpovědnost za pomocníka způsobem, který se velmi blíží pojetí tohoto institutu v příbuzných právních řádech. Příspěvek se zabývá jednak odpovědností principála a zkoumá její předpoklady, zvláště pak analyzuje tuto odpovědnost v rámci závazkových vztahů a mimo ně, tj. v oblasti deliktní odpovědnosti. Vedle toho se též zabývá vlastní odpovědností pomocníka, kterou dosavadní právní úprava vylučovala. Bližší pozornost je pak zaměřena na přímou odpovědnost pomocníka, který je zaměstnancem, kde je třeba zohlednit specifika jeho zvláštního chráněného postavení.

Klíčová slova: Občanský zákoník; deliktní právo; odpovědnost za pomocníka; principál; pomocník; zaměstnanec; Česká republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/04/SEI-2016-04-Studies-Melzer-Filip.pdf

Bibliografická citácia

MELZER, F. Odpovědnost za pomocníka podle § 2914 českého Občanského zákoníku. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 4, s. 43-76 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-04/odpovednost-za-pomocnika-podle-§-2914-ceskeho-obcanskeho-zakoniku/.