Ponuková povinnosť zamestnávateľa a právna istota

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 708 kB

Andrea Olšovská

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 3 • strany 42-59 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Princíp právnej istoty sa skúma aj optikou jeho uplatňovania vo vzťahu k požiadavke predvídateľnosti súdnych rozhodnutí. Možno uviesť, že pomerne komplikovaným pracovnoprávnym inštitútom je tzv. ponuková povinnosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru (§ 63 ods. 2 slovenského Zákonníka práce). V Slovenskej republike ustanovuje Zákonník práce povinnosť zamestnávateľa pri určitých dôvodoch skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa ponúknuť pred výpoveďou zamestnancovi inú vhodnú prácu (dokonca ide o hmotnoprávnu podmienku platnosti výpovede), avšak nestanovuje konkrétne postupy a podmienky, ako túto ponuku uskutočniť (napríklad akou formou, ako postupovať v prípade, ak je menej voľných pozícií ako prepúšťaných zamestnancov a podobne). Súdne rozhodnutia často konštatujú neplatnosť skončenia pracovného pomeru práve z dôvodu nedodržania ponuky vhodného miesta, konkrétnejšie ale neriešia, ako by mal zamestnávateľ postupovať. Ak je ponuková povinnosť zákonom formulovaná všeobecne, malo by byť úlohou súdov, aby svojou rozhodovacou činnosťou (ktorá by mala byť súladná) právnu úpravu pre potreby aplikačnej praxe dotvorili a vytvorili stav právnej istoty. V príspevku budeme našu pozornosť venovať problematike ponukovej povinnosti zamestnávateľa z pohľadu súdnych rozhodnutí, a konkrétnejšie aj otázke, kedy by malo dôjsť k ponuke vhodnej práce.

Kľúčové slová: Pracovné právo; Zákonník práce; právna istota; výpoveď zamestnávateľa; ponuková povinnosť zamestnávateľa; rozhodovacia činnosť súdov; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/03/SEI-2017-03-Studies-Olsovska-Andrea.pdf

Bibliografická citácia

OLŠOVSKÁ, A. Ponuková povinnosť zamestnávateľa a právna istota. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 3, s. 42-59 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-03/ponukova-povinnost-zamestnavatela-a-pravna-istota/.