Sociálno-historické dôvody ustálenia inštitútu zodpovednosti „hostinských“ a jeho súčasný právnopolitický a ekonomický kontext existencie

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 695 kB

Marianna Novotná

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 2 • strany 58-71 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Zodpovednostné právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom činnosti ubytovania a jeho hosťami, predmetom ktorých sú veci hostí vnášané do ubytovacieho zariadenia, patria i vďaka svojim hlbokým historickým koreňom regulatívnej úpravy k inštitútom majúcim svoje pevné miesto nielen v moderných obligačných úpravách de lege lata, ale, abstrahujúc od iniciatív európskeho deliktného soft law, i k právnym inštitútom, ktoré nestrácajú na aktuálnosti aj smerom de lege ferenda. Príspevok sa venuje právnopolitickým, hospodárskym a sociálnym faktorom formujúcim povahu a základné východiská inštitútu zodpovednosti ubytovateľov, ktoré podliehali a podliehajú konkrétnym historickým okolnostiam a vývoju spoločenských vzťahov vo všeobecnosti, ako aj verifikácii odôvodniteľnosti daných faktorov vo vzťahu k premenám spoločenských vzťahov.

Kľúčové slová: Deliktné právo; zodpovednosť za škodu; zodpovednosť ubytovateľov; zodpovednosť prevádzkovateľov hotelov; sociálne faktory; harmonizácia deliktného práva.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/02/SEI-2018-02-Studies-Novotna-Marianna.pdf

Bibliografická citácia

NOVOTNÁ, M. Sociálno-historické dôvody ustálenia inštitútu zodpovednosti „hostinských“ a jeho súčasný právnopolitický a ekonomický kontext existencie. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 2, s. 58-71 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-02/socialno-historicke-dovody-ustalenia-institutu-zodpovednosti-hostinskych-a-jeho-sucasny-pravnopoliticky-a-ekonomicky-kontext-existencie/.