Singulárna sukcesia povinnosti náhrady ujmy spôsobenej pracovným úrazom či chorobou z povolania

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 709 kB

Martin Štefko

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 1 • strany 92-107 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložený príspevok popisuje viac ako 25-ročné trvanie nedostatkov súčasných českých právnych predpisov o zodpovednosti zamestnávateľa v prípade zranenia spôsobeného zamestnancovi v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vyššie uvedené nedostatky vyplývajú z kombinácie zodpovednosti zamestnávateľa pre prípad škody spôsobenej zamestnancovi pracovným úrazom či chorobou z povolania a zákonného poistenia zamestnávateľa pre tento prípad. V rámci predmetnej témy analyzujeme nesprávnu prax nižších súdov, ktorá však vedie (aspoň čiastočne) k náprave nevhodnej a neefektívnej právnej úpravy. Konkrétne sa jedná o prípady prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov s univerzálnym právnym nástupcom, keď súdy v občianskom súdnom konaní vedenom o náhradu škody spôsobenej bývalým zamestnancom v súvislosti s pracovným úrazom či chorobou z povolania zanikajúcim zamestnávateľom rozhodnú, že v konaní bude súd namiesto s univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej žalovanej spoločnosti (zamestnávateľa) pokračovať s Českou poisťovňou, a.s., či Poisťovňou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, v ktorej je daný zanikajúci zamestnávateľ poistený.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zamestnávateľ; zamestnanec; zodpovednosť zamestnávateľa; prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu; pracovný úraz; choroba z povolania; fúzia; Česká republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/01/SEI-2019-01-Studies-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Singulárna sukcesia povinnosti náhrady ujmy spôsobenej pracovným úrazom či chorobou z povolania. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 1, s. 92-107 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-01/singularna-sukcesia-povinnosti-nahrady-ujmy-sposobenej-pracovnym-urazom-ci-chorobou-z-povolania/.