Nariadenie predaja bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome podľa Zákona o vlastníctve bytov – efektívny spôsob riešenia susedských sporov?

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 698 kB

Viktória Koľveková

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 4 • strany 113-129 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Susedské vzťahy sú pomerne citlivou skupinou spoločenských vzťahov, v rámci ktorých vzniká mnoho nezhôd, problémov či sporov. Nie každý takýto stav možno odstrániť použitím bežne využívaných právnych prostriedkov. Sporadicky je potrebné pristúpiť k radikálnym riešeniam, medzi ktoré nepochybne patrí nariadenie predaja bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome súdom, za účelom napravenia neakceptovateľného stavu vyvolaného konaním či nekonaním niektorého z vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov.

Kľúčové slová: Občianske právo; susedské vzťahy; byt; nebytový priestor; exekučné konanie; nariadenie predaja; dražba; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/04/SEI-2019-04-Studies-Kolvekova-Viktoria.pdf

Bibliografická citácia

KOĽVEKOVÁ, V. Nariadenie predaja bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome podľa Zákona o vlastníctve bytov – efektívny spôsob riešenia susedských sporov?. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 4, s. 113-129 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-04/nariadenie-predaja-bytu-alebo-nebytoveho-priestoru-v-bytovom-dome-podla-zakona-o-vlastnictve-bytov-efektivny-sposob-riesenia-susedskych-sporov/.