Zodpovednosť platforiem vyplývajúca z ich postavenia ako zmluvnej strany, sprostredkovateľa a sekundárne zodpovedného subjektu

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 749 kB

Marianna Novotná – Milan Hulmák

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 3 • strany 21-45 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, akým spôsobom je možné nazerať na problematiku vyvodenia zodpovednosti sprostredkovateľskej platformy v rámci jej postavenia ako „sprostredkovateľa“ v tom najširšom slova zmysle v trojstrannom vzťahu platformy, dodávateľa (poskytovateľa služieb) a koncového príjemcu služieb alebo tovaru (zákazníka). Vzhľadom na šírku do úvahy prichádzajúcich interakcií v oblasti zodpovednosti medzi platformou a jej používateľmi sa predkladané úvahy obmedzujú predovšetkým na vymedzenie, v ktorých prípadoch, za splnenia akých podmienok a v akom rozsahu a postavení zodpovedá (mala by zodpovedať) platforma aj za plnenie, ktoré je poskytované dodávateľom.

Kľúčové slová: Občianske právo; sprostredkovateľské platformy; zmluvná zodpovednosť; zodpovednosť sprostredkovateľa; prevažujúci vplyv platformy; Európska únia.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-7725-0102

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-6361-1162

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/21-45

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Novotna-Marianna-Hulmak-Milan.pdf

Bibliografická citácia

NOVOTNÁ, M. a M. HULMÁK. Zodpovednosť platforiem vyplývajúca z ich postavenia ako zmluvnej strany, sprostredkovateľa a sekundárne zodpovedného subjektu. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 3, s. 21-45 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/21-45.