Číslo 2020-03

Číslo 2020-03

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-03
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2020-03

Tretie číslo ôsmeho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií, ako aj jednu recenziu pozoruhodnej vedeckej publikácie, napísaných v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia prináša veľmi komplexný a podrobný analyticko-syntetický pohľad na mimoriadne aktuálnu problematiku zodpovednosti platforiem, vyplývajúcej z ich postavenia ako zmluvnej strany, sprostredkovateľa a sekundárne zodpovedného subjektu, a to najmä v širšom priestore Európskej únie. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a z pohľadu poľského, nemeckého a slovenského trestného práva vzájomne porovnáva a príkladne vysvetľuje otázky zodpovednosti za úmyselný trestný čin ako dôsledok dopravného priestupku. Tretia štúdia sa venuje podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky ďalšieho vývoja rímskeho práva vo východnej Európe v období od smrti Justiniána Veľkého do pádu Byzantskej ríše. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom mimoriadne podrobné a systematické vymedzenie a fundované objasnenie všetkých kľúčových procesov spájajúcich sa so zavedením a komplexným právnym riešením úplne novej a obzvlášť aktuálnej problémovej oblasti v (nielen) českom pracovnom práve – problematiky spätej s koronavírusovou pandémiou. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje otázky diskriminácie žien v nemeckých volebných zákonoch a samotnom politickom živote, konkrétne z hľadiska identifikovateľnej protiústavnosti vyrovnávacích opatrení v (nielen) durínskom volebnom zákone. Posledná, šiesta štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo objasňuje principiálne otázky polysémie pojmu sťažnosť v právnej doktríne, a to osobitne z ťažiskového pohľadu vplyvu rímskeho práva na kánonické právo. Rubrika „Recenzie“, zaradená na konci aktuálneho čísla, ponúka recenziu novej jedinečnej bulharskej vedeckej publikácie zameranej na oblasť služieb verejnej správy.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2020-03
s. 1-176 • PDF • 2401 kBŠtúdie


Recenzie