Praveké právo? Niekoľko poznámok ku knihe José María Ribasa Albu Prehistória práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 732 kB

Peter Vyšný

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 4 • strany 103-121 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa stručne zaoberá významom poznania praveku, ako aj možnosťou existencie určitého práva v praveku a celkovým charakterom tohto práva, a to vo všeobecnej rovine, ako i vo svetle vedeckej monografie José María Ribasa Albu Prehistória práva. Z rozboru tejto knihy, obsiahnutého v príspevku, je zrejmé, že kniha má pre právnu vedu a právnu históriu značný prínos, keďže: 1. vcelku presvedčivo dokazuje existenciu určitého práva v pravekej spoločnosti; 2. systematicky rekonštruuje znaky, podoby i vývoj tohto práva; a 3. pomerne dostatočne sa v nej overuje hypotéza, podľa ktorej sú prvky pravekého práva právnymi univerzáliami, majúcimi, aspoň do určitej miery, všeľudský (celosvetový) a nadčasový charakter, a preto ich v kontexte právnej (sociálnej, kultúrnej) evolúcie ľudstva možno považovať za akúsi analógiu génov figurujúcich v jeho biologickej evolúcii.

Kľúčové slová: Právna prehistória; všeobecná charakteristika praveku; význam poznania praveku; existencia práva v praveku; celkový charakter pravekého práva; vývoj pravekého práva; José María Ribas Alba; kniha Prehistória práva.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-5132-1291

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/103-121

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Essays-Vysny-Peter.pdf

Bibliografická citácia

VYŠNÝ, P. Praveké právo? Niekoľko poznámok ku knihe José María Ribasa Albu Prehistória práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 4, s. 103-121 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/103-121.