Zastúpenie maloletých vybranými subjektmi

Júlia Floreková – Sára Tarnociová

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 734 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 3 • strany 78-98 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autorky sa v príspevku rozhodli venovať veľmi citlivej, ale zároveň dôležitej problematike, ktorá sa dotýka takmer každého jedného z nás. Keďže nie každému z nás sa podarí žiť v harmonicky usporiadanej rodine, ktorá prekvitá láskou, porozumením, a zároveň sa v nej vytvárajú vhodné podmienky pre dôslednú a sústavnú starostlivosť o zdravie, výživu, všestranný rozvoj jej členov, v demokratickom a právnom štáte musia existovať, a aj existujú inštitúty, ktoré tieto potreby nevyhnutne a v potrebnej miere zabezpečujú. V kontexte uvedeného príspevok predostiera inštitút zastupovania maloletého dieťaťa, ktorý predstavuje jednu z imanentných súčastí súboru rodičovských práv a povinností. Tak, ako je zrejmé, výkon rodičovských práv a rodičovských povinností je zverený najmä samotným rodičom, matke a otcovi maloletého dieťaťa. V praxi však čoraz častejšie nastávajú prípady, kedy rodičov vo veci zastupovania maloletého dieťaťa nahrádzajú iné, zákonom vymedzené osoby, o ktorých, okrem iného, pojednáva predkladaný príspevok.

Kľúčové slová: Občianske právo; rodinné právo; právny úkon; zákonné zastúpenie; maloleté deti; rodičia; rozvod; náhradná starostlivosť; pestúnska starostlivosť; ústavná starostlivosť; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-2429-9137

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-0945-1989

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/3/78-98

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Studies-Florekova-Julia-Tarnociova-Sara.pdf

Bibliografická citácia

FLOREKOVÁ, J. a S. TARNOCIOVÁ. Zastúpenie maloletých vybranými subjektmi. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 3, s. 78-98 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/3/78-98.