Číslo 2021-03

Číslo 2021-03

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-03
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2021-03

Tretie číslo deviateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo päť samostatných vedeckých príspevkov – tri vedecké štúdie a dve vedecké eseje venované spoločensky aj právne mimoriadne aktuálnym témam, napísaných v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia prináša čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na kľúčové otázky v oblasti zlepšovania právnej úpravy posudzovania spôsobilosti pracovať, zakotvenej v českom právnom poriadku. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku samovraždy a asistovanej samovraždy v trestnom a kánonickom práve, so špecifickým zameraním sa na slovenskú právnu úpravu. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze a komplexnému porovnaniu vybraných, obzvlášť pálčivých problémov súčasnej úpravy zastúpenia maloletých vybranými subjektmi. V rámci rubriky „Eseje“ v poradí prvá esej predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku výziev, pred ktorými stojí insolvenčné právo v 21. storočí. Napokon, druhá esej a súčasne posledný vedecký príspevok v aktuálnom čísle ponúka mimoriadne zaujímavú a interdisciplinárnu, predovšetkým právnu a ekonomickú interpretáciu teórie spravodlivosti nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Amartyu Sena z pohľadu prevencie a boja proti nespravodlivostiam, ktorým sa dá vyhnúť, s ťažiskovým aplikačným zameraním sa na jednu z kľúčových krajín sveta – Brazíliu.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2021-03
s. 1-151 • PDF • 2103 kBŠtúdie


Eseje