Stres na pracovisku vyvolaný neprimeranými požiadavkami na výkon práce

Marcel Dolobáč – Matúš Ridzoň

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 630 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 4 • strany 19-31 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou právnej ochrany zamestnancov pred stresom na pracovisku, ktorý je vyvolaný neprimeranými pracovnými požiadavkami zamestnávateľa. Autori ponúkajú náhľad na predkladanú problematiku po zohľadnení všeobecných východísk normovania práce. Normy spotreby práce analyzujú vo vzťahu k ochrane duševného zdravia zamestnancov. Príspevok vyúsťuje do úvah o možnostiach zlepšenia právnej úpravy a praxe v oblasti predmetnej problematiky.

Kľúčové slová: Pracovné právo; stres; duševné zdravie zamestnanca; normy spotreby práce; ľudská dôstojnosť; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-3800-6216

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-5388-5688

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/4/19-31

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/04/SEI-2021-04-Studies-Dolobac-Marcel-Ridzon-Matus.pdf

Bibliografická citácia

DOLOBÁČ, M. a M. RIDZOŇ. Stres na pracovisku vyvolaný neprimeranými požiadavkami na výkon práce. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 4, s. 19-31 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/4/19-31.