Hospodárnosť a nevyhnutnosť jej zabezpečenia pri správe majetku zamestnávateľa vo väzbe na zodpovednostné pracovnoprávne vzťahy

Marek Švec – Andrea Olšovská

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 642 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 2 • strany 51-64 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Hoci samotný názov predkladaného príspevku vyznieva zložito, hľadanie právnych východísk zo strany autorského kolektívu smeruje k zodpovedaniu jednoduchej otázky, ktorá však v sebe skrýva množstvo problémov. Položme si otázku, či môže zamestnávateľ naplniť obsah zamestnancovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z vnútropodnikových (či korporátnych) predpisov, ktorá spočíva v hospodárnosti konania pri správe majetku zamestnávateľa, tým, že so všetkými dotknutými zamestnancami uzatvorí dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a akúkoľvek vzniknutú škodu na svojom majetku si následne môže uhradiť prostredníctvom uplatnenia tohto osobitného typu zodpovednosti zamestnancov.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zamestnanec; škoda; dohoda o hmotnej zodpovednosti; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-6483-0722

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-9624-8021

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/51-64

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SEI-2022-02-Studies-Svec-Marek-Olsovska-Andrea.pdf

Bibliografická citácia

ŠVEC, M. a A. OLŠOVSKÁ. Hospodárnosť a nevyhnutnosť jej zabezpečenia pri správe majetku zamestnávateľa vo väzbe na zodpovednostné pracovnoprávne vzťahy. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 2, s. 51-64 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/51-64.