K aktuálnym problémom trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 767 kB

Andrea Gregušová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 3 • strany 124-143 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb do slovenského právneho poriadku je v súčasnosti opäť aktuálnou témou. Nový návrh osobitného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky smeruje ku zmene aktuálne účinnej legislatívy vychádzajúcej z koncepcie nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Autorka sa vo svojej štúdii zaoberá analýzou hmotnoprávnych ustanovení navrhovanej právnej úpravy, a zároveň približuje najzásadnejšie zmeny, ktoré návrh zákona prináša pre slovenské trestné právo. V príspevku taktiež poukazuje na problémy súvisiace s kreovaním novej právnej úpravy, vyplývajúce z aktuálne vyhodnotených pripomienok k predloženému návrhu zákona z medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené k 5. augustu 2014.

Kľúčové slová: Trestná zodpovednosť; právnická osoba; zásada trestnej zodpovednosti právnických osôb; právny nástupca právnickej osoby; trestné činy právnických osôb; sankcie; tresty; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/03/SEI-2014-03-Studies-Gregusova-Andrea.pdf

Bibliografická citácia

GREGUŠOVÁ, A. K aktuálnym problémom trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 3, s. 124-143 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-03/k-aktualnym-problemom-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-v-podmienkach-slovenskej-republiky/.