Číslo 2014-03

Číslo 2014-03

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-03
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2014-03

Tretie číslo druhého ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo deväť samostatných vedeckých štúdií v dvoch rôznych jazykoch – v angličtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia predstavuje čitateľom veľmi dôkladne, systematicky a podrobne problematiku judikatúry medzinárodných arbitrážnych, súdnych a kvázi-súdnych orgánov v oblasti ochrany práv domorodých (pôvodných) národov. Nasledujúca štúdia analyzuje kľúčové otázky právneho rámca inštitútu mediácie a postavenia mediátora v bulharskom právnom poriadku. Tretia štúdia analyzuje a na konkrétnych príkladoch vysvetľuje principiálne otázky právnej ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. V poradí ďalšia štúdia sa venuje objasneniu problematiky možností, obmedzení, ako aj vzájomného vzťahu práva Európskej únie a legislatívy v oblasti zodpovednosti za jadrovú škodu. Piata štúdia podrobne sprehľadňuje a vysvetľuje aktuálne problémy trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky. Nasledujúci vedecký príspevok ponúka čitateľom objasnenie otázok výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to osobitne z pohľadu Slovenskej republiky. Siedma štúdia na základe prieskumu uskutočneného v slovenských podnikateľských subjektoch súhrnne objasňuje a hodnotí problematiku nutnosti uskutočňovania personálneho auditu. V poradí predposledná štúdia vymedzuje a komplexne vysvetľuje otázky riadenia výkonnosti a hodnotenia pracovného výkonu v podnikateľských subjektoch. A napokon posledná štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo hodnotí prístupnosť webových stránok všetkých jednotlivých samosprávnych krajov v Slovenskej republike z hľadiska uplatňovania mechanizmu preskakovania navigácie (tzv. Skip Navigation Mechanism).


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014-03
s. 1-215 • PDF • 4638 kBŠtúdie