Číslo 2014-04

Číslo 2014-04

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-04
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2014-04

Štvrté číslo druhého ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo sedem samostatných vedeckých štúdií, jednu recenziu významnej vedeckej publikácie, ako aj dve zaujímavé informácie v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia predstavuje čitateľom veľmi dôkladne, systematicky a podrobne problematiku faktického pracovného pomeru ako imanentnej súčasti slovenského pracovného práva. Nasledujúca štúdia analyzuje kľúčové otázky problematiky resocializačných ústavov a domovov pre maloleté osoby v Poľsku, s ťažiskom analýzy kladeným na organizáciu a náplň ich činnosti. Tretia štúdia precízne analyzuje a na konkrétnych príkladoch vysvetľuje principiálne otázky právnej ochrany knihy ako kultúrneho statku a média na ukladanie dát z pohľadu vybraných právnych predpisov v rámci poľskej legislatívy. V poradí ďalšia štúdia sa venuje podrobnému objasneniu a hĺbkovej analýze otázky uplatňovania modelov Corporate Governance, najmä v súvislosti s možnosťou konvergencie a adaptácie anglo-amerického modelu Corporate Governance v ekonomickom prostredí súčasnej Číny. Piata štúdia podrobne analyzuje, sprehľadňuje a vysvetľuje závery, ktoré priniesol najnovší slovenský prieskum zameraný na problematiku pracovnej doby a jej vplyvu na kvalitu spánku a motiváciu. Nasledujúci vedecký príspevok ponúka čitateľom objasnenie výskumných cieľov, kľúčových otázok a záverov aktuálneho prieskumu v oblasti riadenia imidžu mesta uskutočneného vo vybraných mestách a regióne Českej republiky. V poradí posledná štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo hodnotí prístupnosť webových stránok ústredných verejno-správnych orgánov v Bratislavskom samosprávnom kraji z hľadiska uplatňovania mechanizmu preskakovania navigácie (tzv. Skip Navigation Mechanism). Nasledujúca rubrika „Recenzie“ ponúka čitateľom recenziu nového jedinečného vedeckého diela – Lexikónu právnych dejín Slovenska, a záverečná rubrika „Informácie“ prináša informáciu o možnostiach štúdia anglofónneho študijného programu „European Legal Studies“, ako aj mobilitného programu ERASMUS+ na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, a súčasne tiež informáciu o Forum iuris europaeum – vedeckom časopise pre právnu vedu vydávanom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014-04
s. 1-178 • PDF • 3907 kBŠtúdie


Recenzie


Informácie