Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie: Vybraná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 692 kB

Katarína Procházková

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 2 • strany 100-113 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá ochranou pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie, najmä z hľadiska práva Európskej únie a vybranej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Celkový legislatívny rámec ochrany pred diskrimináciou v zamestnaní a pri výkone povolania na základe náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v právnych predpisoch Európskej únie predstavujú smernica 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ustanovujúca všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a článok 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Autorka sa zameriava na prvé rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré vytvorili doktrínu zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v európskom práve, osobitne na rozhodnutia vo veci Dudgeon v. Spojené kráľovstvo a Salgueiro da Silva Mouta v. Portugalsko.

Kľúčové slová: Súdny dvor Európskej únie; Európsky súd pre ľudské práva; ochrana ľudských práv; Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie; porušenie článku 8 a článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; pojem súkromný život.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/02/SEI-2014-02-Studies-Prochazkova-Katarina.pdf

Bibliografická citácia

PROCHÁZKOVÁ, K. Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie: Vybraná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 2, s. 100-113 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-02/zakaz-diskriminacie-na-zaklade-sexualnej-orientacie-vybrana-judikatura-europskeho-sudu-pre-ludske-prava/.