Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 680 kB

Natália Matkovčíková

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 3 • strany 144-153 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výchove a vzdelávaniu patrí v systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci významné miesto. Formovanie postoja k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci by malo byť súčasťou procesu celoživotného vzdelávania. Výsledky prieskumu zistili relevantné informácie o uskutočňovaní vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v malých a stredných podnikoch pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa týkali plánu vzdelávania, intervalov vzdelávania zamestnancov, obsahov vzdelávania a foriem dosahovania cieľov výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kľúčové slová: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; celoživotné vzdelávanie.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/03/SEI-2014-03-Studies-Matkovcikova-Natalia.pdf

Bibliografická citácia

MATKOVČÍKOVÁ, N. Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 3, s. 144-153 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-03/vychova-a-vzdelavanie-v-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci/.