Multikultúrnosť vo vnútropodnikovej komunikácii – komunikačné nástroje

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 658 kB

Daniela Trnovcová

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 2 • strany 136-146 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Jedným zo základných predpokladov správneho fungovania spoločnosti je komunikácia. Častou príčinou problémov v medziľudských vzťahoch a dezinformácií, aj napriek dobre zriadenému informačnému systému v podniku, sú práve poruchy v komunikácii, komunikačné šumy a komunikačné bariéry. Nie je neobvyklé, že manažéri podnikov nevedia správne so svojimi zamestnancami komunikovať. To sa odráža aj na komunikácii smerom von z podniku, ako i na komunikácii s vlastníkmi podnikov. V rámci prehlbujúcich sa globalizačných a internacionalizačných procesov je potrebné manažérov, a rovnako tiež zamestnancov oboznámiť s novými formami komunikácie, komunikačnými tokmi, nástrojmi, technikami, ako aj technológiami potrebnými na efektívnu a kvalitnú komunikáciu.

Kľúčové slová: Globalizácia a internacionalizácia; vnútropodniková komunikácia; tradičné komunikačné nástroje; moderné komunikačné nástroje; metódy zdokonaľovania vnútropodnikovej komunikácie; informačná bezpečnosť.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/02/SEI-2015-02-Studies-Trnovcova-Daniela.pdf

Bibliografická citácia

TRNOVCOVÁ, D. Multikultúrnosť vo vnútropodnikovej komunikácii – komunikačné nástroje. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 2, s. 136-146 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-02/multikulturnost-vo-vnutropodnikovej-komunikacii-komunikacne-nastroje/.