Číslo 2015-02

Číslo 2015-02

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-02
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2015-02

Druhé číslo tretieho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo desať samostatných vedeckých štúdií i príspevkov, ako aj jednu informáciu o pripravovanej medzinárodnej vedeckej konferencii v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, nemčine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia ponúka čitateľom na podklade podrobnej komparatívnej analýzy pohľad na právne aspekty systému trestov v súčasnom trestnom práve Ruskej federácie, v porovnaní s legislatívou krajín Európskej únie. Druhá štúdia predstavuje veľmi komplexne, systematicky a prehľadne problematiku skončenia pracovného pomeru z hľadiska aspektu dobrých mravov. Nasledujúca štúdia analyzuje kľúčové výsledky vyplývajúce z prieskumu vzťahujúceho sa na vzdelávanie úradníkov územných samosprávnych celkov v Českej republike. Štvrtá štúdia precízne analyzuje a na podklade aktuálnej slovenskej právnej úpravy vysvetľuje principiálne otázky transpozície podmienok práva na zhromažďovanie v legislatíve správneho práva Slovenskej republiky. V poradí ďalšia štúdia sa sústreďuje na vysvetlenie a objasnenie pozitívnych úspechov, ktoré dosiahla Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov počas jej slovenského predsedníctva. Šiesta štúdia podrobne analyzuje, sprehľadňuje a vysvetľuje problematiku nezamestnanosti žien, ako aj jej hlavné rozdiely, a to na podklade porovnania dvoch európskych hlavných miest – Viedne a Bratislavy. Nasledujúca štúdia ponúka čitateľom veľmi zaujímavé skutočnosti v oblasti politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vyplynuli z vedeckého výskumu nedávno uskutočneného v slovenských podnikateľských subjektoch. V poradí ďalší vedecký príspevok prezentuje vymedzenia a objasnenie kľúčových definícií a aspektov problematiky vnútorného personálneho auditu. Deviaty vedecký príspevok sa venuje široko diskutovaným otázkam multikulturalizmu vo vnútropodnikovej komunikácii, s hlavným prízvukom kladeným na komunikačné nástroje. Posledná štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo hodnotí prístupnosť webových stránok ústredných verejno-správnych orgánov v Trenčianskom samosprávnom kraji z hľadiska uplatňovania mechanizmu preskakovania navigácie (tzv. Skip Navigation Mechanism). Okrem toho, rubrika „Informácie“ prináša pozvánku a základné informácie o pripravovanej medzinárodnej vedeckej konferencii XII. Lubyho právnické dni – Dies Luby Iurisprudentiae, organizovanej pod záštitou Nadácie Štefana Lubyho a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v tomto roku na tému „Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve“.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2015-02
s. 1-195 • PDF • 6290 kBŠtúdie


Informácie