Inštitút minimálneho dôchodku v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1019 kB

Mikuláš Krippel

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 3 • strany 145-182 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložená štúdia sa zaoberá aktuálne schválenou novelou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá opätovne zavádza do dôchodkového systému Slovenskej republiky inštitút minimálneho dôchodku. Cieľom príspevku je pripomenúť zrušené inštitúty minimálneho a sociálneho dôchodku v zákone č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, poukázať na doterajší spôsob výpočtu dôchodku, analyzovať novozavádzaný inštitút minimálneho dôchodku z hľadiska podmienok nároku na jeho priznanie a spôsob výpočtu jeho sumy. Autor uvádza taktiež niektoré argumenty za a proti zavedeniu uvedeného inštitútu, prípadne argumenty za a proti zavedeniu tohto inštitútu v schválenej podobe.

Kľúčové slová: Dôchodkové poistenie; dôchodok; invalidný dôchodok; minimálny dôchodok; sociálne poistenie; starobný dôchodok; zákon o sociálnom poistení; zvyšovanie dôchodkov; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/03/SEI-2015-03-Studies-Krippel-Mikulas.pdf

Bibliografická citácia

KRIPPEL, M. Inštitút minimálneho dôchodku v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 3, s. 145-182 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-03/institut-minimalneho-dochodku-v-dochodkovom-poisteni-slovenskej-republiky/.