Postavenie a miesto polície v spoločnosti a v štáte v aktuálnom právno-interdisciplinárnom kontexte

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 834 kB

Kristína Králiková

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 4 • strany 192-212 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Polícia ako tzv. silový bezpečnostný element štátneho mechanizmu stelesňuje autonómny, rovnocenný a spolupracujúci prvok v systéme bezpečnostných služieb štátu. Príspevok predstavuje náčrt postavenia a miesta polície v spoločnosti, respektíve v štáte. V obsahu štúdie je prezentovaná charakteristika polície ako inštitúcie i špecifickej činnosti, vychádzajúc z historických koreňov vzniku a uskutočňovania policajnej činnosti. Poslaním štúdie je tiež poukázať na pojem policajná politika, obsahom ktorého sú okrem iného globálne problémy súvisiace s organizačnými, ekonomickými, technickými, technologickými, personálnymi a manažérskymi aspektmi fungovania určitého policajného zboru. Štúdia zdôrazňuje i niektoré právne aspekty policajnej činnosti.

Kľúčové slová: Polícia; policajná činnosť; policajná politika; policajná kontrola; policajné právo; policajný štát.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/04/SEI-2016-04-Studies-Kralikova-Kristina.pdf

Bibliografická citácia

KRÁLIKOVÁ, K. Postavenie a miesto polície v spoločnosti a v štáte v aktuálnom právno-interdisciplinárnom kontexte. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 4, s. 192-212 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-04/postavenie-a-miesto-policie-v-spolocnosti-a-v-state-v-aktualnom-pravno-interdisciplinarnom-kontexte/.