Manažérsko-právne aspekty vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako ľudských zdrojov podniku

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 597 kB

Silvia Treľová

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 1 • strany 200-208 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Významným zdrojom úspechu organizácií je kvalifikovaná pracovná sila, pri ktorej sa v ostatnom období kladie dôraz na flexibilitu, adaptabilitu a proaktívnosť. Príspevok je zameraný na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako prostriedok k dosiahnutiu uvedených vlastností. Analýza s použitím metódy komparácie približuje problematiku prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov z hľadiska pracovnoprávnych predpisov. Cieľom príspevku je poukázať na úzke prepojenie práva a manažmentu v otázke vzdelávania zamestnancov ako ľudských zdrojov podniku.

Kľúčové slová: Ľudské zdroje; vzdelávanie zamestnancov; vzdelávanie a rozvoj zamestnancov; prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov; zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/01/SEI-2017-01-Essays-Trelova-Silvia.pdf

Bibliografická citácia

TREĽOVÁ, S. Manažérsko-právne aspekty vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako ľudských zdrojov podniku. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 1, s. 200-208 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-01/manazersko-pravne-aspekty-vzdelavania-a-rozvoja-zamestnancov-ako-ludskych-zdrojov-podniku/.