Zmier v rozhodcovskom konaní

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 789 kB

Jozef Zámožík

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 1 • strany 120-141 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Jedným z prejavov sociálnej funkcie práva je preferencia zmierlivého riešenia sporov. Málo známym a veľmi okrajovo reglementovaným inštitútom napomáhajúcim zmierlivému riešeniu sporov je rozhodcovské zmierovacie konanie a rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach, ktorým sa zaznamenáva dosiahnutý zmier. Ide o alternatívnu formu rozhodovania súkromnoprávnych sporov. Príspevok sa zaoberá práve teoretickými i praktickými právnymi aspektmi zmieru uzatvoreného v rozhodcovskom konaní a rozhodcovským rozsudkom, ktorý takýto zmier zaznamenáva – najmä jeho právnym režimom, formou, obsahom a účinkami.

Kľúčové slová: Zmierovacie konanie; zmier; rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach; rozhodcovský zmier; rozhodcovské konanie; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/01/SEI-2017-01-Studies-Zamozik-Jozef.pdf

Bibliografická citácia

ZÁMOŽÍK, J. Zmier v rozhodcovskom konaní. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 1, s. 120-141 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-01/zmier-v-rozhodcovskom-konani/.