Postavenie noriem práva Európskej únie v rámci ústavného práva a ostatnej právnej úpravy Slovenskej republiky

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 752 kB

Juraj Jankuv

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 3 • strany 36-62 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom predloženej štúdie je analýza postavenia práva Európskej únie v rámci ústavného práva a ostatnej súvisiacej právnej úpravy Slovenskej republiky. Ako teoretický základ pre horeuvedenú analýzu sú súčasťou našej štúdie i stručný prehľad existujúcej úpravy vzťahu medzinárodného práva verejného ako prameňa práva Európskej únie a vnútroštátneho práva a vzťahu práva Európskej únie a vnútroštátneho práva, a taktiež analýza existujúcich teórií vzťahu medzinárodného práva verejného a vnútroštátneho práva v rámci vedy medzinárodného práva ako základu pre aplikáciu noriem práva Európskej únie, existujúcich spôsobov, inštitútov, ktorými štáty garantujú plnenie svojich záväzkov plynúcich z práva Európskej únie, vrátane všeobecného pohľadu na problematiku vnútroštátnych recepčných noriem a noriem upravujúcich vzťah práva Európskej únie a vnútroštátneho práva.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; ústavné právo; právo Európskej únie; vzťah práva Európskej únie a vnútroštátneho práva; Európska únia; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/03/SEI-2018-03-Studies-Jankuv-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

JANKUV, J. Postavenie noriem práva Európskej únie v rámci ústavného práva a ostatnej právnej úpravy Slovenskej republiky. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 3, s. 36-62 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-03/postavenie-noriem-prava-europskej-unie-v-ramci-ustavneho-prava-a-ostatnej-pravnej-upravy-slovenskej-republiky/.