Zásada zákazu zneužitia práva v deliktných vzťahoch

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 634 kB

Marianna Novotná

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 3 • strany 64-76 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok je v rámci riešenia grantovej úlohy skúmania širšej reflexie sociálnej funkcie práva v jednotlivých subsystémoch súkromného práva venovaný zásade zákazu zneužitia práva ako osobitného prípadu konania v rozpore s dobrými mravmi v deliktnom práve (najmä vo vzťahu k § 424 slovenského Občianskeho zákonníka). Rozpor s dobrými mravmi sa v tomto prípade prejavuje navonok buď v rámci inštitútu zákazu zneužitia práva, alebo inštitútu šikanózneho výkonu práva, pričom takýto rozpor (konanie, ktoré nie je v súlade s dobrými mravmi) tvorí v uvedených prípadoch kritérium posúdenia zneužitia práva, t.j. takého výkonu práva, ktorý nesmeruje k účelu sledovaného právnym predpisom.

Kľúčové slová: Občianske právo; Občiansky zákonník; zneužitie práva; dobré mravy; deliktné právo; zodpovednosť za škodu; šikanózny výkon práva; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/03/SEI-2019-03-Studies-Novotna-Marianna.pdf

Bibliografická citácia

NOVOTNÁ, M. Zásada zákazu zneužitia práva v deliktných vzťahoch. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 3, s. 64-76 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-03/zasada-zakazu-zneuzitia-prava-v-deliktnych-vztahoch/.