Číslo 2019-03

Číslo 2019-03

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-03
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2019-03

Tretie číslo siedmeho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií napísaných v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na problematiku aktuálnej právnej úpravy inštitútu neefektívnosti úhrady dlhu v právnom poriadku Poľskej republiky. Nasledujúca štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze a interpretácii problematiky spájajúcej sa s krádežou kultúrnych hodnôt v kontexte poľského trestného práva. Tretia štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje právne otázky vzťahujúce sa na inštitút autonómie zmluvnej vôle vo svetle českého právneho poriadku, a to na príklade paušalizácie príplatkov v kolektívnej zmluve. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok zásady zákazu zneužitia práva v deliktných vzťahoch v slovenskom a európskych právnych poriadkoch. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku aktuálnej českej právnej úpravy ohlasovania a oznamovania porušení ochrany osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Posledná, šiesta štúdia sa zaoberá precíznou analýzou a dôkladným objasnením problematiky telepráce ako formy organizácie práce z pohľadu pracovného práva Slovenskej republiky.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2019-03
s. 1-121 • PDF • 1875 kBŠtúdie